Lokomotívy

RMC systém ponúka riešenie pre monitorovanie lokomotív. Systém umožňuje sledovať potrebné prevádzkové parametre motora, prevádzkové parametre ďalších pracovných príslušenstiev a minimalizuje riziká krádeže PHM v železničnej doprave.

Po nainštalovaní diaľkového monitoringu máte celkový prehľad o spotrebe paliva pri rôznych pracovných režimoch, vyťaženosti a práci obsluhy konkrétnej lokomotívy.

Jedinečnosť RMC systému spočíva v presnom meraní hladiny paliva v nádrži stroja kapacitnou sondou CAP04. Sonda CAP04 meria tak náklon ako aj akceleráciu celého stroja, čím sa rektifikuje meranie objemu paliva v rozmedzí 0,2 – 0,5 %. Ďalej je sonda vybavená dvomi teplotnými snímačmi pre prepočet objemu nafty na referenčnú teplotu 15 °C.

Pre zariadenie sú vypracované Technické podmienky. Skúšky boli vykonané Vojenským technickým ústavem podľa normy ČSN EN50155. Posúdenie výsledkov skúšok bolo vykonané Výzkumným ústavem železničním. Na základe týchto skúšok výrobca obdržal povolenie inštalovať svoje zariadenie na lokomotívy od Železničného úřadu.

Máte k dispozícii veľmi účinný nástroj k zabezpečeniu transparentného nakladania s pohonnými hmotami.

Lokomotívy triedy 742 sú vybavené nádržou objemu 4 000 litrov. Vzhľadom k tomu, že nad nádržou je podvozok  a nie je možné nádrže pri inštaláciách demontovať, sonda bola inštalovaná šikmo z boku. Sonda má pre toto umiestnenie špeciálne upravený program. Dosahujeme presnosť merania v rozmedzí 0,5 % a to aj pri meniacich sa náklonoch lokomotívy a nárazoch pri radení vozov.

Podľa skúseností našich zákazníkov je možné ušetriť až 30% nákladov z prevádzky vášho strojového parku tým, že zavediete RMC systém vo Vašej firme a doženiete tak konkurenciu, ktorá už tento systém využíva.

Železničné alebo koľajové vozidlá patria k špecifickému obsahu vozového parku, a preto aj v tomto prípade je na mieste mať nad prevádzkou kontrolu a zaobstarať si moderné sledovanie železničných vozidiel pomocou GPS.

GPS monitoring železničných vozidiel umožní mať pod kontrolou nie iba polohu železničných vozov, ale umožní mať aj prehľad o všetkej činnosti, spotrebe, umožní eliminovať krádeže a straty, zaistiť bezpečnosť, kontrolu nad vozmi a nákladom, znížiť náklady a zvýšiť efektivitu činnosti.

GPS sledovanie a monitoring železničných vozidiel

Výhody RMC pre železničnú dopravu

  • 24/7 nepretržitý dohľad a sledovanie železničnej dopravy.
  • Možnosť lokalizácie v reálnom čase.
  • Ľubovoľná konfigurácia parametrov.
  • Ľubovoľné nastavenie výkazov trás a práce.
  • Možnosť trasovania podľa histórie.
  • Zobrazenie a sledovanie vybraných lokomotív na jednej mape.
  • Nastavenie alarmov pri prekročení hraničných hodnôt (napr. teplota motoru).
  • Nastavenie pravidelného servisu.
  • Možnosť identifikácie obsluhy.
  • Šichtovanie obslúh.